Säkerhetspolicy

Dataskyddsregler

Dessa dataskyddsregler beskriver hur Scandinavian Edtech Production AB  (i det följande ”Edtech Studios”) insamlar, bearbetar och använder de personliga uppgifter som du lämnar när du använder vår webbplats och hur de skyddas enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).
Säkerheten för personuppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-post är ett allvarligt och viktigt affärsintresse för oss. Därför bedrivs våra webbaktiviteter i enlighet med gällande lagstiftning för dataskydd och datasäkerhet. I det följande beskrivs vilken information vi hanterar.


Personliga uppgifter / typer av användning


För Edtech Studios har skyddet av dina personliga uppgifter högsta prioritet. Det är du som bestämmer om du, till exempel i samband med en registrering, en enkät eller liknande, vill ge Edtech Studios tillgång till dessa uppgifter eller inte. Dessa uppgifter om dig är relevanta för ditt ärende, men det är frivilligt för dig att lämna dem. Ett undantag gäller i sådana fall där föregående samtycke av praktiska skäl inte varit möjligt att inhämta och där behandlingen av uppgifterna är föreskriven enligt lag.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

När vi inhämtar medgivande av den berörda personen för behandling av personuppgifter utgör GDPR artikel 6.1 a den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter.
Vid behandling av personuppgifter, som är nödvändiga för uppfyllande av ett avtal i vilket personen i fråga är part, utgör GDPR artikel 6.1 b den rättsliga grunden. Detta gäller även för sådan databehandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal.
I den mån behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åvilar Edtech Studios utgör GDPR artikel 6.1 c den rättsliga grunden för detta.
För det fall att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person utgör GDPR artikel 6.1 d den rättsliga grunden för detta.
Är behandlingen av personuppgifter nödvändig för ändamål som rör vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen, och väger inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter tyngre än det förstnämnda intresset, utgör GDPR artikel 6.1 f den rättsliga grunden för behandlingen.


Radering och lagring av personuppgifter

Personliga uppgifter om personen i fråga raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör. Därutöver kan lagring av personuppgifter ske om detta av europeiska eller nationella lagstiftare föreskrivits i unionsrättsliga förordningar, lagar eller andra föreskrifter som den registrerade omfattas av. Personuppgifterna blockeras eller raderas även då en genom de nämnda reglerna föreskriven lagringsfrist utlöper, om inte uppgifterna måste lagras ytterligare därför att de krävs för ett avtalsavslut eller för uppfyllande av ett avtal.


Uppgifter som samlas in automatiskt på vår webbplats / användningsuppgifter


Vi välkomnar alla att använda vår webbplats och titta på de tjänster som erbjuds där. När du besöker vår webbplats loggar vi följande allmänna användningsuppgifter för att bedöma vilka delar av vår webbplats du besöker och hur länge du är kvar där:
Information om din typ av webbläsare och den version du använder
Användarens operativsystem
Användarens IP-adress
Datum och tid för åtkomsten
Webbplatser som länkar användaren till vår webbplats
Tjänster och funktioner som användaren utnyttjar på vår webbplats
Dessa uppgifter sammanförs med användningsuppgifter för alla besökare på vår webbplats för att mäta antalet besökare, den genomsnittliga tiden som spenderas på vår webbplats, vilka sidor som besökts etc. Dessa uppgifter som vi insamlar sammanförs och används enbart för interna ändamål.
Den rättsliga grunden för denna tillfälliga lagring av data och loggfiler finns i GDPR artikel 6.1 f.
Vi använder dessa aggregerade data för att bedöma våra tjänster, inklusive de nyheter som görs tillgängliga på vår webbplats, och för att mäta användningen av vår webbplats och förbättra dess innehåll.
Den tillfälliga lagringen av IP-adresser i systemet är nödvändig för att möjliggöra överföringen av webbsidan till användarens dator. För detta måste användarens IP-adress sparas under hela sessionen.
Loggfilerna sparas för att säkerställa webbsidans funktionsduglighet. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbsidan och säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system. Dessa syften tillgodoser våra berättigade intressen med databehandlingen enligt GDPR artikel 6.1 f.
Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för de syften för vilka de samlats in. I fråga om användardata som sparas i loggfiler gäller detta senast efter sju dagar. En längre gående lagring är möjlig. I detta fall blir användarnas IP-adresser raderade eller anonymiserade, så att användarens identitet inte längre kan avslöjas.
Registreringen av dessa uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagringen i loggfiler är absolut nödvändig för driften av webbplatsen. Användaren har följaktligen ingen möjlighet att motsätta sig detta.
Tredjepartsannonser eller länkar till andra webbplatser som visas på vår hemsida kan hämta användardata om du klickar på dem eller på annat sätt följer deras instruktioner. Vi har ingen kontroll över de uppgifter som frivilligt eller ofrivilligt samlas in via annonser eller webbplatser från tredje part. Vi rekommenderar dig att kontrollera dataskyddsreglerna (”Privacy Policies”) för de webbplatser du besöker om du har problem med insamlingen och användningen av dina personuppgifter.

 

Cookies
 

Som många andra kommersiella webbplatser använder Edtech Studios ibland en vanlig teknik, s.k. ”cookies”, för att samla in information om hur du använder webbplatsen och för att säkerställa att ditt besök förlöper smidigt.
Sådana cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren och därmed i användarens dator. När användaren besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren entydigt kan identifieras när webbplatsen besöks igen.


Våra cookies varken avslöjar eller innehåller några personuppgifter. Cookies kan inte läsa information från din dator eller interagera med andra cookies på hårddisken. Men cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig när du nästa gång besöker vår webbplats.

Följande uppgifter sparas i våra cookies:
Språkinställningar
Volyminställningar (i förekommande fall)
Visningsnamn för kundomdömen

När vår webbplats besöks blir användaren informerad om användningen av cookies och hänvisas i detta sammanhang till dessa dataskyddsregler.
Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter med användning av cookies finns i GDPR artikel 6.1 f.
Syftet med vår användning av tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatsen för användarna. Vissa funktioner på vår hemsida är inte åtkomliga utan användning av cookies. För dessa krävs att webbläsaren kan kännas igen även efter ett sidbyte.
För följande funktioner krävs cookies:
De användaruppgifter som samlas in med tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.
Användning av analyscookies sker för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom sådana analyscookies får vi information om hur webbplatsen används och kan därmed kontinuerligt förbättra vårt utbud.
Dessa syften tillgodoser våra berättigade intressen med behandling av personuppgifter enligt GDPR artikel 6.1 f.
Om du inte vill att din webbläsare ska ta emot cookies, kan du avaktivera denna möjlighet helt eller delvis i inställningarna för webbläsaren. Redan sparade cookies kan raderas när som helst. Detta kan också ske automatiserat. Om cookie-funktionen stängs av kan det medföra att webbplatsen inte fungerar korrekt. Då blir följden att du inte längre har tillgång till alla möjligheter och informationer på vår webbplats.


Registrering

På vår webbplats ger vi användarna möjlighet att registrera sig med angivande av sina personuppgifter. Uppgifterna läggs in en indatamask och överförs till oss och sparas. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part. Följande data samlas in under registreringsprocessen:
För- och efternamn
Adress
E-postadress
Företag/institution/band (frivilligt)
Telefonnummer (frivilligt)
Mobilnummer (frivilligt)

Under registreringsprocessen inhämtas användarens medgivande till att dessa uppgifter kommer att behandlas.
Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter finns i GDPR artikel 6.1 a.
Om registreringen avser uppfyllande av ett avtal som användaren är part i, eller genomförande av åtgärder som föregår ett sådant avtal, utgör GDPR artikel 6.1 b en ytterligare rättslig grund för behandling av uppgifterna.
Registrering krävs för att användaren ska få tillgång till vissa delar av innehållet och tjänsterna på vår webbplats.
En registrering av användaren är nödvändig för att uppfylla ett avtal med användaren eller att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal.
Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för de syften för vilka de samlats in.
För de uppgifter som samlats in under registreringsprocessen gäller detta när registreringen på vår hemsida upphävs eller ändras.
I fråga om uppgifter som under registreringen insamlats för uppfyllande av ett avtal som användaren är part i, eller för genomförande av åtgärder som föregår ett sådant avtal, gäller detta när uppgifterna inte längre krävs för genomförande av avtalet. Även efter att avtalet ingåtts kan det finnas behov att lagra avtalspartnerns personuppgifter för att fullgöra avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter.
Som användare har du alltid möjlighet att upphäva registreringen. De personuppgifter om dig som sparats kan du när som helst ändra hos vår kundtjänst eller kundcenter.
Om uppgifterna är nödvändiga för att ett avtal ska kunna fullföljas, eller för genomförande av åtgärder som föregår ett sådant avtal, är en förtida radering av uppgifterna endast möjlig om detta inte förhindras av avtalsenliga eller juridiska skyldigheter.


Kontaktformulär och e-postkontakt

På vår webbplats finns möjlighet att ge återkoppling, få personlig support online samt lämna påpekanden eller kommentarer till din beställning. När en användare utnyttjar denna möjlighet sparas de i indatamasken angivna uppgifterna hos oss. Det gäller följande uppgifter:
”Lämna feedback”: Ditt meddelande (om det innehåller de frivilliga personuppgifterna), e-postadress (frivilligt)
Personlig support och påpekanden/kommentarer: endast sådana uppgifter som är nödvändiga för ditt individuella supportärende resp. de uppgifter som du frivilligt lämnar i påpekandet/kommentaren.
Alternativt kan du kontakta supporten via den e-postadress som anges på vår webbplats. I detta fall sparas de personuppgifter som anges i e-postmeddelandet.
Inga uppgifter lämnas ut till tredje part i detta sammanhang. Uppgifterna används uteslutande för behandling av e-postkonversationen.
Den rättsliga grunden för behandling av de uppgifter som överförs i samband med en e-postförfrågan finns i GDPR artikel 6.1 f. Om e-postkontakten avser uppfyllande av ett avtal, så utgör GDPR artikel 6.1 b en ytterligare rättslig grund för behandling av uppgifterna.
Personuppgifter från indatamasken används enbart för hantering av kundens kontaktförsök. I fråga om e-postkontakter finns även ett berättigat intresse av att uppgifterna används.
Övriga personuppgifter som behandlas under e-posthanteringen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och säkerställa säkerheten för våra IT-system.
Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för de syften för vilka de samlats in. För personuppgifter från kontaktformulärets indatamask och för sådana som översänts per e-post gäller detta när den aktuella konversationen med användaren avslutats. Konversationen betraktas som avslutad när det av omständigheterna framgår att det aktuella sakförhållandet slutgiltigt klarats upp.


Användning av tjänster för marknadsföring och analys

Google Analytics

På våra webbsidor använder Edtech Studios Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. cookies, textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder vår webbplats. Den information om din användning av vår webbplats som härvid skapas överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras för denna webbplats, kommer dock din IP-adress att i förväg förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller staterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google och förkortas där. På uppdrag av Edtech Studios använder Google denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteterna på webbplatsen och för att utveckla med internetanvändningen sammanhängande tjänster för Edtech Studios som webbplatsägare. Din IP-adress, som registrerats av Google Analytics, sammanförs inte av Google med andra data hos Google. Du kan förhindra att cookies lagras i inställningarna till ditt webbläsarprogram. Observera dock att om du gör det, kan du kanske inte använda alla funktioner på vår webbplats i full omfattning. Dessutom kan du förhindra registrering och överföring till Google av de data om din användning av webbplatsen som skapats av cookien (inkl. din IP-adress), liksom Googles bearbetning av dessa uppgifter, genom att ladda ned och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en.
I stället för att installera webbläsartillägget kan du, speciellt i mobila enheter, förhindra registreringen i Google Analytics genom att du klickar på följande länk:
Google Analytics Opt-Out
Då sparas en s.k. Opt-Out-cookie på din enhet, som förhindrar att Google Analytics registrerar dina uppgifter i fortsättningen.
Men du måste tänka på att om du blockerar cookies i din webbläsare, kan det medföra att även Google Analytics Opt-Out-cookie raderas. I så fall måste du aktivera den på nytt.
Mer information om hur Google Analytics fungerar och Googles användarvillkor och sekretesspolicy för denna tjänst hittar du på https://www.google.com/analytics/terms/se.html och https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=sv. Vi vill dessutom påpeka att Google Analytics på våra webbsidor används med tillägget anonymizeIP, vilket medför att användarnas IP-adresser endast kommer att bearbetas i förkortad form, så att personlig identifiering omöjliggörs.


Användning av hänvisningar till sociala medier (Facebook, Google+ m.fl.)


På våra internetsidor kan finnas länkar till externa social nätverkstjänster som Facebook, Google+, YouTube och Twitter. Ansvariga för dessa sociala mediers internettjänster är uteslutande operatörerna för respektive tjänst. Mer information hittar du i det följande ordnad efter respektive sociala nätverkstjänst.
Våra länkar till sociala medietjänster överför inte någon information från dig till dessa tjänster. Det är fråga om normala hyperlänkar som inte medför att någon information överförs. När du klickar på länken kommer du direkt till Edtech Studios sida på respektive sociala medium. Dataöverföring sker härvid enbart om du är inloggad på ditt användarkonto på motsvarande sociala medietjänst. Du kan länka eller dela innehåll från våra webbsidor direkt med den sociala medietjänsten eller, när det gäller YouTube, titta på videor från vår YouTube-kanal. Härvid kan det aktuella sociala mediet få information om vilket innehåll du har sett på våra webbsidor.


Ansvariga för de sociala medier som Edtech Studios är uteslutande följande:


för Facebook och dess internetsidor: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
för Instagram och dess internetsidor: Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
för Pinterest och dess internetsidor: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
för Google+ och dess internetsidor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
för YouTube och dess internetsidor: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;
för Twitter och dess internetsidor: Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA;
Mer information om syftet och omfattningen av den insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter som görs kan du hitta i respektive tjänsts dataskyddsregler (Privacy Policy). Dem kan du hitta på internet:


Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Google+ och YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy

 

Där finns bl.a. information om inställningsmöjligheter för skydd av dina privata uppgifter och dina rättigheter när det gäller den insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter som görs av de sociala nätverkstjänsterna.

Säkerhet

 

Edtech Studios vidtar förebyggande åtgärder för att garantera säkerheten för dina personuppgifter. Dina uppgifter är noggrant skyddande från förlust, förstöring, förfalskning, manipulation eller obefogat avslöjande samt från utlämnande.
De uppgifter som insamlas av Edtech Studios skyddas genom att de sparas på lösenords- och brandväggsskyddade servrar, som använder krypteringsteknik mot obehörig åtkomst.
Edtech Studios bemödar sig efter bästa förmåga liksom med dagens bästa tekniska möjligheter att erbjuda dig en säker miljö för shopping via internet, men kan trots detta inte garantera absolut säkerhet för dina uppgifter.
Vi uppmanar dig att vidta alla åtgärder du kan för att skydda dina personliga uppgifter när du vistas på internet. Som ett minimum uppmanar vi dig att regelbundet byta lösenord, att använda en kombination av bokstäver och siffror i lösenordet samt att säkerställa att du använder en säker webbläsare när du surfar på internet.

 

Rättigheter för registrerade personer
 

Om dina personuppgifter behandlas av oss är du registrerad i den mening som avses i GDPR och du har då följande rättigheter gentemot vår personuppgiftsansvarige:


1. Information, rättelse, begränsning och radering


Du har alltid rätt till kostnadsfri information om de personuppgifter om dig som finns lagrade hos Edtech Studios, om deras ursprung och mottagare samt om syftet med behandlingen av personuppgifter på Edtechs webbsidor. Därutöver har du i förekommande fall rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina personliga uppgifter, i den mån rättsliga förutsättningar härför föreligger.
Närmare uppgifter om detta hittar du i artiklarna 15 till 19 i GDPR.

 

2. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter om dig, som du har lämnat till Edtech Studios, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Edtech Studios kan t.ex. tillgodose denna rättighet genom att sända en csv-export av de kunduppgifter om dig som behandlas av Edtech.

 

3. Rätt till information
Har du gentemot den personuppgiftsansvarige använt din rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina personliga uppgifter, är denne skyldig att meddela denna rättelse eller radering av uppgifterna till alla mottagare som fått del av dina personuppgifter, om det inte visar sig omöjligt eller är förenat med oproportionerliga kostnader.
Gentemot den personuppgiftsansvarige har du rätt att få information om vilka dessa mottagare är.

 

4. Rätt att göra invändningar
 

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, göra invändningar mot behandling av personuppgifter om dig som sker enligt GDPR artikel 6.1 e eller f. Detta gäller även för profilering baserad på dessa bestämmelser.
Den personuppgiftsansvarige får då inte längre behandla dina personuppgifter, om han inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring; detta gäller även för profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.
Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring så kommer personuppgifterna inte längre att behandlas för sådana ändamål.
När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster har du – trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG – rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.


5. Återkallande av dataskyddsrättsliga medgivanden
 

Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter hos Edtech Studios med användande av de nedan angivna kontaktuppgifterna.


6. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om du anser att behandlingen av personuppgifter som gäller dig strider mot GDPR.
Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt GDPR artikel 78.
Personuppgiftsansvarig, kontaktperson vid frågor eller utövande av dina rättigheter, kontakt
Personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningens föreskrifter för all persondatabehandling via Edtech Studios webbsidor

är:
 

Scandinavian Edtech Production AB.

Lunnagatan 8
385 31 Torsås, SEOm du har frågor, kommentarer eller klagomål, eller om du behöver tillvarata dina rättigheter i samband med dessa dataskyddsmeddelanden och behandlingen av dina personuppgifter på Edtech Studios webbsidor, kan du vända dig direkt till dataskyddsombudet hos Edtech Studios via e-post (info@edtechstudios.se).

Vårt dataskyddsombud tar sig gärna an alla ärenden som gäller frågor om dataskydd.


Uppdatering av dataskyddsreglerna
 

Edtech Studios kan uppdatera dessa dataskyddsregler från tid till annan. Sådana ändringar visas på webbplatsen. Om du har kommentarer eller frågor angående dessa dataskyddsregler eller andra anvisningar på denna webbplats ber vi dig att kontakta oss skriftligen.

Kontakta oss

Tel. 010 - 200 77 76

 Lunnagatan 8

385 31 Torsås, Sverige

  • Facebook - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle